پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
۲۳:۵۵:۵۳

گزارش تلویزیونی|اولین اجلاس مدیریت منابع آب در فلات مرکزی ایران

گزارش تلویزیونی|اولین اجلاس مدیریت منابع آب در فلات مرکزی ایران

گزارش تلویزیونی|اولین اجلاس مدیریت منابع آب در فلات مرکزی ایران

۱۶ مهر ۱۴۰۱