چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۰۶:۳۲:۱۸

گزارش تلویزیونی | بیست و سومین سفر شهرستانی استاندار اصفهان:: شهرستان مبارکه

گزارش تلویزیونی | بیست و سومین سفر شهرستانی استاندار اصفهان:: شهرستان مبارکه

گزارش تلویزیونی | بیست و سومین سفر شهرستانی استاندار اصفهان:: شهرستان مبارکه

۲۹ مرداد ۱۴۰۲