چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
۰۸:۱۳:۱۴

گزارش تلویزیونی| تبیین رویکرد دولت سیزدهم در تحقق شعار سال توسط مدیران استان

گزارش تلویزیونی| تبیین رویکرد دولت سیزدهم در تحقق شعار سال توسط مدیران استان

گزارش تلویزیونی| تبیین رویکرد دولت سیزدهم در تحقق شعار سال توسط مدیران استان

۸ فروردین ۱۴۰۲