پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
۱۷:۲۴:۲۱

گزارش تلویزیونی| تعیین تکلیف اراضی ۳۷ هکتاری شهر بهارستان، پس از ۲۰ سال انتظار

گزارش تلویزیونی| تعیین تکلیف اراضی ۳۷ هکتاری شهر بهارستان، پس از ۲۰ سال انتظار

گزارش تلویزیونی| تعیین تکلیف اراضی ۳۷ هکتاری شهر بهارستان، پس از ۲۰ سال انتظار

۱۳ اسفند ۱۴۰۱