چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۲:۳۶:۵۰

گزارش تلویزیونی سفر شهرستانی استاندار به جرقویه

گزارش_تلویزیونی سفر شهرستانی استاندار به جرقویه

گزارش_تلویزیونی سفر شهرستانی استاندار به جرقویه

۱ مهر ۱۴۰۲