جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱
۱۰:۰۰:۱۹

گزارش ویدئویی|سفر یکروزه وزیر اقتصاد و دارایی به استان اصفهان

گزارش ویدئویی|سفر یکروزه وزیر اقتصاد و دارایی به استان اصفهان

گزارش ویدئویی|سفر یکروزه وزیر اقتصاد و دارایی به استان اصفهان

۹ آبان ۱۴۰۱