سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲
۱۵:۵۹:۵۴

گزارش ویدئویی نوزدهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان – خمینی شهر

گزارش ویدئویی نوزدهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان - خمینی شهر

گزارش ویدئویی نوزدهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان – خمینی شهر

۱۱ تیر ۱۴۰۲