پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
۱۶:۵۱:۵۳

گزارش ویدئویی و صمیمانه نخبگان فرهنگ و هنر استان با استاندار اصفهان

گزارش ویدئویی و صمیمانه نخبگان فرهنگ و هنر استان با استاندار اصفهان

گزارش ویدئویی و صمیمانه نخبگان فرهنگ و هنر استان با استاندار اصفهان

۳ اردیبهشت ۱۴۰۲