چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۲:۲۳:۴۳

گزارش_تصویری(۱) |نوزدهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان:خمینی شهر|

گزارش_تصویری(۱) |نوزدهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان:خمینی شهر|

گزارش_تصویری(۱) |نوزدهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان:خمینی شهر|

۱ تیر ۱۴۰۲