شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۳:۰۶:۵۸

گزارش_تصویری (3) |هفدهمين سفر شهرستانی استاندار اصفهان|بازدید از بخشهای مختلف بیمارستان فاطمیه بادرود| شهرستان نطنز|

گزارش_تصویری (3) |هفدهمين سفر شهرستانی استاندار اصفهان|بازدید از بخشهای مختلف بیمارستان فاطمیه بادرود| شهرستان نطنز|

گزارش_تصویری (۳) |هفدهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان|بازدید از بخشهای مختلف بیمارستان فاطمیه بادرود| شهرستان نطنز|

۲۴ آذر ۱۴۰۱