سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
۱۵:۱۳:۱۸

گزارش_ویدئویی، چهاردهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان، شهرستان فریدونشهر

گزارش_ویدئویی، چهاردهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان، شهرستان فریدونشهر

گزارش_ویدئویی، چهاردهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان، شهرستان فریدونشهر

۲۷ مهر ۱۴۰۱