چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۱:۵۲:۵۲

گزیده سخنرانی استاندار اصفهان در همایش زاینده‌رود و گاوخونی، از بحران تا احیاء

گزیده سخنرانی استاندار اصفهان در همایش زاینده‌رود و گاوخونی، از بحران تا احیاء

گزیده سخنرانی استاندار اصفهان در همایش زاینده‌رود و گاوخونی، از بحران تا احیاء

۲۸ تیر ۱۴۰۲