پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
۱۱:۰۰:۴۹

گفتگوی تلویزیونی استاندار اصفهان با اخبار ساعت 21

گفتگوی تلویزیونی استاندار اصفهان با اخبار ساعت 21

گفتگوی تلویزیونی استاندار اصفهان با اخبار ساعت ۲۱

۲۷ بهمن ۱۴۰۱